Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO nona-polska.pl obowiązujący od dnia 01.01.2021 roku.

Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL:nona-polska.pl

Użytkownik ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji warunków Umowy sprzedaży ze Sprzedającym. W przypadku zrezygnowania przez Użytkownika z możliwości zawarcia Umowy sprzedaży w drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

I. DEFINICJE:

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Sprzedający – Pani Elżbieta Kasztelaniec prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Elżbieta Kasztelaniec pod adresem: ul. Zgody 15, 31-217 Kraków, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstwo Technologii i Przedsiębiorczości, organ dokonujący wpisu  Sprzedającego do CEiDG: Urząd Miasta Krakowa, NIP: 679-002-21-85, REGON 350913689 , tel. kontaktowy: 801 022 172  (infolinia) w godz. 10.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (koszt połączenia jak za standardowe połączenie telefoniczne wg operatora, z usług którego korzysta Użytkownik), e-mail: zamowienia@nona-polska.pl;

2. Sklep internetowy – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedającego w jeżyku polskim pod adresem URL: nona-polska.pl;

3. Miejsce odbioru – lokal zlokalizowany pod adresem: 31-214 Kraków, Plac Imbramowski 179 pok. 8, w którym możliwy jest odbiór osobisty Zamówienia, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru ze Sprzedającym;

4. Zamawiający – osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada zdolność do czynności prawnych, Konsument–Przedsiębiorca, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;

5. Klient Uprzywilejowany – Zamawiający będący osobą fizyczną, który za wprowadzeniem przez Sprzedającego dokonał rejestracji członkostwa u wyłącznego dystrybutora produktów firmy Dr Nona International Ldt. z Izraela, spółki D.N.I.-PL Sp. z o.o. ul Westerplatte 1/2B, 31-033 Kraków. Rejestracja jest odpłatna. Po dokonaniu rejestracji Klient Uprzywilejowany otrzymuje pocztą numer ID oraz pakiet informacyjny. Klient Uprzywilejowany może dokonywać zakupów w Sklepie internetowym nona-polska.pl  oraz bezpośrednio u wyłącznego dystrybutora w Polsce produktów firmy Dr Nona International Ldt. ze zniżkami: 20%, 33% lub 40%. Wysokość zniżki zależy od ilości uzyskanych przy zakupie Punktów Bonusowych. Klient Uprzywilejowany nie ma prawa sprzedawać produktów Dr Nona na aukcjach internetowych oraz poprzez inne strony internetowe, a także nie ma prawa używać logo „Dr Nona”, ani tworzyć stron internetowych z ofertą sprzedaży produktów z logo „Dr Nona”. Szczegółowe warunki uzyskania statusu Klienta Uprzywilejowanego opisane są na stronach Sklepu internetowego:https://www.nona-polska.pl/kup-taniej/system-nagromadzania-punktow/ oraz https://www.nona-polska.pl/sklep/do-pielegnacji-ciala/znizka-20/ a także https://www.nona-polska.pl/kup-taniej/;

6. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego;

7. Towar lub Towary – produkty firmy Dr Nona International Ldt. z Izraela oraz inne produkty ekologiczne innych producentów, oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;

8. Strona Towaru – pojedyncza podstrona w Sklepie internetowym, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru;

9. Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego;

10. Zamówienie – Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;

11. Login – indywidualne oznaczenie Użytkownika będące adresem mailowym Użytkownika, wskazywane przez niego podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;

12. Hasło – ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;

13. Punkty Bonusowe – naliczane na Konto Zamawiającego Klienta Uprzywilejowanego  jednostki (punkty) w związku z nabyciem przez Klienta Uprzywilejowanego Towarów, zgodnie z Regulaminem, umożliwiające korzystanie z promocji przez Klienta Uprzywilejowanego. Punty Bonusowe stanowią podstawę do promocji, która w Firmie Dr Nona International odnosi się do Punktów Bonusowych, a nie do Ceny;

14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym z wykorzystaniem Sklepu internetowego, tj. zawierana za pomocą środków porozumiewania się na odległość;

15. Konto Zamawiającego –  narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.;

16. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1)  Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.);

17. Konsument-Przedsiębiorca – osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego;

18. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 134. z późn. zm.);

19. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2070. z późn. zm.);

20. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane przez Sklep internetowy i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123. z późn. zm.).

2. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.

3. Informacje podane na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Ustawy, tj. ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.). Stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert przez Zamawiającego.

4. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Wszystkie użyte na stronie Sklepu internetowego informacje na temat Towarów pochodzą z materiałów udostępnionych przez ich producenta. Znak towarowy produktów Dr Nona i nazwy Towarów znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią wyłączną własność firmy Dr Nona i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

6.Wszystkie Towary są oryginalnie zapakowane i są dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosownych zezwoleń sanitarnych.

7. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony nona-polska.pl przez Zamawiających, Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123. z późn. zm.), a także wykorzystywania strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.

8. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i aktywnej poczty elektronicznej. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:

a. komputer PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Internetu;

b. dostęp do Internetu;

c. przeglądarka internetowa np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome;

d. aktywne konto e-mail.

9. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce KONTAKT na stronie Sklepu internetowego. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.

10. Za każdy zakupiony Towar Zamawiający, posiadający status Klienta Uprzywilejowanego, uzyskuje na swoje Konto Zamawiającego Punkty Bonusowe, których ilość uwidoczniona jest przy każdym Towarze na stronie Sklepu internetowego. W zależności od ilości Punktów Bonusowych zgromadzonych za dane Zamówienie, Zamawiający będący Klientem Uprzywilejowanym może skorzystać ze specjalnych promocji zakupowych na Towary, zgodnie z zasadami i informacjami o promocjach zawartymi  na stronie Sklepu internetowego. Punkty Bonusowe mogą gromadzić jedynie Użytkownicy posiadający Konto Zamawiającego w systemie Sklepu internetowego oraz status Klienta Uprzywilejowanego.

11. Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk. 

III. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Zamawiającym dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności  z wykorzystaniem Konta Zamawiającego, a także na udostępnieniu usługi newslettera oraz usługi dodawania opinii o Towarze na Stronie Towaru.  Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.

2. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas rejestracji Konta Zamawiającego odznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole w formularzu zamówienia lub wprowadzi swój adres poczty elektronicznej w odpowiednie pole udostępnione przez Sprzedającego na stronie Sklepu internetowego. Po przesłaniu poprzez stronę Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej Użytkownik otrzymuje, na ten wskazany przez siebie adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem zapisania się na subskrypcję newslettera. Z chwilą przesłania takiego potwierdzenia subskrypcji newslettera do Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4.Usługa zamieszczenia opinii o Towarze polega na umożliwieniu Użytkownikowi zamieszczenia na Stronie Towaru indywidualnej i subiektywnej opinii Użytkownika dotyczącej danego Towaru, po akceptacji jej treści przez Sprzedającego. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

5. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego oświadczeń następujących treści: a.  przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie, b. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.

6. Zamawiający może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego.

7. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

8. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:

  • a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,
  • b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy, bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  • c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,
  • d. Sprzedający  uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego,
  • e. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  • f. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
  • g. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą. a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

9. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Powinien w takim przypadku kliknąć w link otrzymany w każdej Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu internetowego. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@nona-polska.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych i/lub Loginu, którym posługują się w dostępie do Konta Zamawiającego na stronie Sklepu internetowego, jeśli mają Konto Zamawiającego, oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.

10. Reklamacje związane ze świadczenie usług drogą elektroniczną rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

IV.  FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:

1. W Sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności:

  • przedpłata na konto Sprzedającego, tj. płatność tradycyjnym przelewem lub przelew za pośrednictwem systemu elektronicznego dotpay, także przy użyciu karty kredytowej (obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).
  • płatność „za pobraniem”, tj. gotówką przy odbiorze Zamówienia od firmy kurierskiej lub przy odbiorze osobistym z Miejsca odbioru.

2. W przypadku wyboru przedpłaty, jako formy płatności, należności za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy należy uiszczać na numer konta: 95 1600 1013 0002 0011 6211 0001 BNP Paribas Fortis Kraków. e-Przelewy realizowane są w ten sposób, że Zamawiający dokonujący Zamówienia Towarów poprzez stronę Sklepu internetowego wybiera jako formę płatności płatność za pośrednictwem systemu elektronicznego dotpay i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się tam, Zamawiający otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany na stronę  Sklepu internetowego. Płatności on-line systemem dotpay obsługuje firma Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000296790. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są spółce Dotpay S.A., która jest ich administratorem danych osobowych.

3. Przy płatności tradycyjnym przelewem, Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w emailu potwierdzającym Zamówienie.

4. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie, może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia. W przypadku przedpłaty na konto Sprzedającego, Zamówienia nie opłacone w terminie 7 dni od zawarcia Umowy sprzedaży, są anulowane. Zamówienia nie odebrane z Miejsca odbioru są anulowane w terminie 7 dni od upływu uzgodnionego terminu ich odbioru.

5. Zamówienia dokonane w Sklepie internetowym wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, do paczkomatów InPost. Możliwy jest także odbiór osobisty z Miejsca odbioru, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru ze Sprzedającym.

6. Koszty dostawy wskazane są podczas składania Zamówienia  i wynoszą odpowiednio:

Rodzaj przesyłkiKoszt dostawy brutto
Przesyłka kurierska  płatna z góry14 PLN
Przesyłka kurierska za pobraniem18 PLN
Paczkomaty InPost za pobraniem22 PLN
Przy jednorazowym zakupie Towarów przez Klienta Uprzywilejowanego, za które suma Punktów Bonusowych wynosi powyżej 250Bezpłatnie!!!
Wysyłka poza granice Rzeczypospolitej Polskiej firmą kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej60 PLN, niezależnie od kraju do którego jest wysyłany Towar
Odbiór osobisty z Miejsca odbioru0,00 PLN

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami wysyłki, w tym także przesyłki zwrotnej, zgodnymi z cenami wskazanymi w ust. 6. powyżej, w przypadku nieodebrania przesyłki z  zamówionymi Towarami lub podania błędnego adresu w Zamówieniu. Jednakże, jeśli Zamawiający jest Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w sytuacji zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez niego, lub za które nie ponosi on odpowiedzialności.

V.  ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

1. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży uwarunkowane wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza Zamówienia (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu do doręczeń, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail), zaznaczeniem wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłaniem tak wypełnionego Zamówienia z panelu zakupów Sklepu internetowego, a także wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie Umowy sprzedaży oraz zapoznaniem się z Regulaminem Sklepu internetowego. Zamówienie może być także złożone telefonicznie na nr 801 022 172 w godzinach 10:00-16:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy lub mailowo na adres: zamowienia@nona-polska.pl, jednakże wtedy Zamawiający zobowiązany jest do podania wszelkich danych osobowych, o których mowa w niniejszym ustępie oraz do zapoznania się z Regulaminem.

2. Dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym, Zamawiający może, ale nie  musi zarejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć Konto Zamawiającego, tak, aby przy kolejnych zamówieniach nie podawać każdorazowo danych osobowych wskazanych w ust. 1. powyżej. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest do zachowania tych informacji w poufności, a także o aktualizację swoich danych podanych przy rejestracji w przypadku ich zmiany.

3. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:

a. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, wybór ilości zamawianego Towaru, a  następnie kliknięcie w pole „Dodaj do koszyka”,

b. po wybraniu wszystkich zamawianych Towarów,  kliknięcie w pole „Zamówienie”,

c. dokonanie wskazania adresu Zamawiającego, adresu odbiorcy, o ile jest on inny niż adres wysyłki, i innych danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia, wybranie metody dostawy i sposobu płatności za Zamówienie, wpisanie ewentualnych uwag, komentarzy skierowanych do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole, zaakceptowanie Regulaminu i kliknięcie w pole „Kupuję i płacę”,

4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do Sprzedającego Zamówienia z nadanym numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. Przyjęcie Zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone Zamawiającemu e-mailem przez Sprzedającego.

5. W przypadku Zamówienia złożonego drogą telefoniczną lub mailową do skutecznego zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest uprzednie potwierdzenie przez Zamawiającego treści proponowanej Umowy sprzedaży wysłanej przez Sprzedającego na podany przez Zamawiającego adres email. Sprzedający potwierdza niezwłocznie Zamawiającemu na wskazany adres email warunki zawartej Umowy sprzedaży.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

7. Składając Zamówienie Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Sklep internetowy nie określa minimalnej wartości Zamówienia.

 8. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres 3 (trzech) miesięcy od daty zawarcia każdej z Umów sprzedaży, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkim swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym. W razie braku Konta Zamawiającego treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego do upływu okresu odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od zawarcia Umowy sprzedaży.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym  jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Sklep internetowy realizuje Zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicę. W przypadku wyboru miejsca realizacji Zamówienia poza granicami Polski, Zamawiający proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia szczegółowych warunków Umowy sprzedaży, w tym uzyskania potwierdzenia informacji o kosztach dostawy zamówionych Towarów.

3. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.

4. Zamówione Towary wysyłane są w ciągu 1-3 dni roboczych,  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczonych po zaksięgowaniu  należnej zapłaty za Zamówienie na koncie w przypadku przedpłaty na konto Sprzedającego, bądź po dniu złożenia Zamówienia, w przypadku wyboru płatności gotówką „za pobraniem”, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5. poniżej.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku gdy:

a. formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych;

b. Zamawiający nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego (w przypadku wyboru przedpłaty na konto Sprzedającego) lub przesyłka nie zostanie odebrana przez Zamawiającego.

6. Realizacja Zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania zapasów Towarów w magazynie Sprzedającego, dlatego w przypadku braku Towaru w magazynie, Zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, i ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie realizacji Zamówienia, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.

7. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny wraz z kosztami dostawy zamówionych Towarów.

8. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

9. Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, kompletna i zgodna z Zamówieniem. Weryfikacja przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług.  W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o sporządzenie protokołu szkodowego w obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego, najlepiej w drodze kontaktu telefonicznego ze Sprzedającym.

10. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest rachunek lub paragon fiskalny, o ile Zamawiający wyraził takie życzenie na otrzymanie rachunku i wskazał w treści Zamówienia dodatkowe informacje, w szczególności nr NIP lub PESEL w przypadku osoby fizycznej. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

11. W wypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z płatności w terminie, o którym mowa w cz. IV. ust. 4. Regulaminu, Sprzedający wyznacza Zamawiającemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Zamawiającego na adres e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Zamawiającemu drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145. z późn. zm.).

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

1. Zgodnie z art. 27. Ustawy, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta oraz Konsumenta- Przedsiębiorcy do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Konsumenta-Przedsiębiorca wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcę weszła w posiadanie rzeczy. Zgodnie z przepisami Ustawy prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi oraz Konsumentowi – Przedsiębiorcy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego (Elżbieta Kasztelaniec ul. Zgody 15, 31-217 Kraków,  tel. kontaktowy: 801 022 172 w godz. 10.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, e-mail: zamowienia@nona-polska.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Zamawiający będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą,, może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik  nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi lub Konsumentowi -Przedsiębiorcy prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

4. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Zamawiającemu będącemu Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowani o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Zwracane Towary Zamawiający proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: Elżbieta Kasztelaniec, ul. Zgody 15, 31-217 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Zamawiający będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

6. Zamawiający będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

7. Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy, Konsumentowi jak i Konsumentowi – Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. zapieczętowane kremy i inne kosmetyki);

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;

h. w której Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Konsument-Przedsiębiorca żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi lub Konsumentowi-Przedsiębiorcy w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Konsumenta-Przedsiębiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

VIII. REKLAMACJE:

1.  Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145., z późn. zm.), w szczególności art. 556 oraz 556 (1)– 576 Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Towaru nie jest Konsument lub Konsument – Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145. z późn. zm.).

2. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową, Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: zamowienia@nona-polska.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego: Elżbieta Kasztelaniec ul. Zgody 15, 31-217 Kraków.

3. Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wadę Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub rachunku).

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

5. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, www.krakow.wiih.gov.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający wskazuje, że uprawnienia opisane w niniejszym ustępie nie przysługują Zamawiającemu, który jest Konsumentem – Przedsiębiorcą.

IX. DANE OSOBOWE:

1. Użytkownik Sklepu internetowego dokonując Zamówienia i/lub rejestrując Konto Zamawiającego i/lub zapisując się na subskrypcję newslettera, i/lub zapisując się na newsletter z kursem zdrowia, czy też kontaktując się mailowo lub telefonicznie, czy też za pomocą formularza kontaktowego, , przesyłając do Sprzedającego opinię o Towarze celem jej zamieszczenia na Stronie Towaru – przekazuje Administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu internetowego). 

2. W przypadku dokonania Zamówienia bez rejestracji Konta Zamawiającego, i/lub kontaktu ze Sprzedającym, i/lub korzystania z pozostałych usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną (zamieszczenie opinii na Stronie Towaru) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy sprzedaży/umowy o świadczenie wybranych przez Użytkownika usług drogą elektroniczną, i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży/umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, kontaktu z Użytkownikiem, na podstawie żądania Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). W przypadku rejestracji Konta Zamawiającego, i/lub subskrypcji newslettera – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. a)  Rozporządzenia RODO.

3.Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w Regulaminie (np. firmom dostarczającym Towary, bankom, firmie obsługujące system płatności elektronicznych, firmie księgowej), w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika. Dane Zamawiających mogą być udostępniane jedynie uprawnionym do tego podmiotom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, np. Państwowej Inspekcji Handlowej, organom ścigania, na ich żądanie. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie podlegają profilowaniu.

4. Po dokonaniu zakupów w Sklepie internetowym Zamawiający ma także możliwość wystawienia opinii o Towarze i o Sprzedającym w serwisie Opineo.pl.  Opinia ta służy ocenie przeprowadzonej transakcji w Sklepie internetowym. Zamawiający może dobrowolnie wystawić opinię. Zaproszenie do wystawienia opinii zostanie wysłane po realizacji Umowy sprzedaży. Sprzedający informuje, że dodanie opinii wymaga akceptacji regulaminu Opineo.pl Administratorem danych osobowych w ramach serwisu Opineo.pl jest  spółka Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 52.

5. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym praw Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

X. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145. z późn. zm.), , a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy, a także przepisy rozporządzenia RODO

2. Wszelkie teksty zamieszczone na stronie Sklepu internetowego jako utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) podlegają ochronie stosownie do postanowień przedmiotowej ustawy.

3. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego lub subskrybujący newsletter  otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.

4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Zamawiającego, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa państwa Zamawiającego. W przypadku, gdy przepisy prawa państwa Zamawiającego są dla niego bardziej korzystne niż przepisy prawa polskiego, i obowiązują powszechnie, to obowiązują one zarówno Sprzedającego jak i Zamawiającego w Umowie sprzedaży zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu. 

5. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.

6. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży

…………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta lub dane firmowe Konsumenta- Przedsiębiorcy

…………………………………………….

adres zamieszkania/adres działalności Konsumenta- Przedsiębiorcy

…………………………………………….

telefon kontaktowy

…………………………………………….

e-mail

…………………………………………….

nr zamówienia oraz nr paragonu/rachunku

Elżbieta Kasztelaniec

ul. Zgody 15, 31-217 Kraków

z dopiskiem „odstąpienie od umowy nona-polska.pl”

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Umowa sprzedaży została zawarta z Panią Elżbietą Kasztelaniec w dniu ……………….. roku/odbiór przeze mnie Towarów nastąpił w  dniu ………………..…………….  roku.*

Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy: ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………..

Data i podpis odstępującego od umowy sprzedaży (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)

 


*NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ