Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIES

 1. Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego dostępnego w domenie www.nona-polska.pl  (zwany dalej „Sklepem internetowym”)’ i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych osobowych. Pojęcia napisane wielką literą mają takie samo znaczenie jak przypisane im w Regulaminie Sklepu internetowego, chyba, że co innego wynika z niniejszej Polityki. Polityka ma charakter informacyjny.
 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników i Zamawiających w Sklepie internetowym jest Pani Elżbieta Kasztelaniec prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Elżbieta Kasztelaniec pod adresem: ul. Zgody 15, 31-217 Kraków, NIP: 679-002-21-85, REGON 350913689 (zwana dalej jako „Administrator danych osobowych”). 
 3. Użytkownik Sklepu internetowego dokonując Zamówienia i/lub rejestrując Konto Zamawiającego i/lub zapisując się na subskrypcję newslettera, i/lub zapisując się na newsletter z kursem zdrowia, czy też kontaktując się mailowo lub telefonicznie, czy też za pomocą formularza kontaktowego, przesyłając do Sprzedającego opinię o Towarze celem jej zamieszczenia na Stronie Towaru – przekazuje Administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu internetowego). 
 4. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych:

4.1 Złożenie Zamówienia bez rejestracji Konta Zamawiającego – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania Umowy sprzedaży i dostawy Zamówienia. Dane przekazane podczas składania Zamówienia wykorzystywane są w celu realizacji zawartej z Zamawiającym Umowy sprzedaży, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). Dane będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wykonania Umowy sprzedaży, jednak Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywał dane Zamawiającego w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z odstąpieniem od Umowy sprzedaży, rozpatrzenia reklamacji, dla celów rozliczeń podatkowych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO. Użytkownik może w każdej chwili sprostować swoje dane. Użytkownikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO;

4.2 Rejestracja Konta Zamawiającego – Użytkownik w celu nie podawania przy kolejnych zakupach danych osobowych może dokonać rejestracji Konta Zamawiającego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji Konta Zamawiającego. Dane przekazane podczas rejestracji wykorzystywane są w celu prowadzenia Konta Zamawiającego i wykonania zawieranych przez Użytkownika Umów sprzedaży, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda udzielona przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO). Dane będą przetwarzane będą przez Administratora danych osobowych przez czas prowadzenia Konta Zamawiającego, chyba że wcześniej Użytkownik Sklepu internetowego zrezygnuje z jego posiadania. Rezygnacja z Konta Zamawiającego nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z prowadzeniem Konta Zamawiającego, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Użytkownika zgody na rejestrację, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO. Użytkownik może w każdej chwili sprostować swoje dane. Użytkownikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO;

4.3 Kontakt Użytkownika Sklepu internetowego z Administratorem danych osobowych – kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub formularza kontaktowego, Użytkownik przekazuje Administratorowi danych osobowych swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, swoje imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego oraz adres. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Administrator danych osobowych mógł nawiązać kontakt z Użytkownikiem Sklepu internetowego. Dane Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Administratorem danych osobowych, na podstawie czynności żądanych i zainicjowanych przez Użytkownika, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, Administrator danych osobowych nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy korespondencja zostanie usunięta. Użytkownik Sklepu internetowego ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem danych osobowych (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora danych osobowych, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Użytkownika Sklepu internetowego;

4.4 Newsletter – Użytkownik Sklepu internetowego, który chce zapisać się do newslettera, aby otrzymywać drogą mailową informacje handlowe od Administratora danych osobowych musi podać swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera lub podczas składania Zamówienia odhaczyć odpowiedni check-box ze zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda udzielona przez Użytkownika podczas zapisywania się do newslettera (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej Użytkownik Sklepu internetowego zrezygnuje z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie newslettera, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO. Użytkownik może w każdej chwili sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej. Użytkownikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO;

4.5 Korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną polegających na przesłaniu do Sprzedającego treści opinii o Towarze w celu zamieszczenia na Stronie Towaru – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania umowy o świadczenie drogą elektroniczną przez Sprzedającego. Dane przekazane przez Zamawiającego wykorzystywane są w celu realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy, tj. w celu zamieszczenia opinii o Towarze na Stronie Towaru w Sklepie internetowym, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna zawartej z Użytkownikiem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po wykonaniu umowy, Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami dot. usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną, rozpatrywania reklamacji, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO. Użytkownik może w każdej chwili sprostować swoje dane. Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO.

 • 5. Administrator danych osobowych może także wykorzystywać dane osobowe Użytkownika Sklepu internetowego w celu realizacji przez innych ciążących na Administratorze danych osobowych, np. w celu dochodzenia roszczeń wynikających z Umów sprzedaży, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia RODO – przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa. 
 • 6. Administrator danych osobowych informuje, że Użytkownik Sklepu internetowego ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika Sklepu internetowego cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 Rozporządzenia RODO. Dane Użytkowników Sklepu internetowego i Zamawiających nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • 7. Administrator danych osobowych niniejszym informuje także, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników i Zamawiających w Sklepie internetowym osobom trzecim innym niż wskazane w niniejszej Polityce, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika lub Zamawiającego, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami (np. organów ścigania, Inspekcji Handlowej).
 • 8. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika lub Zamawiającego w sposób zgodny z zakresem udzielonego zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników i Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem, gwarantując także poufność wszelkich przekazanych mu  danych osobowych. Administrator danych osobowych zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazanych mu przez Użytkownika.
 • 9. Dane osobowe udostępnione Administratorowi nie będą udostępniane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w regulaminie dostępnym w Sklepie internetowym (np. firmom dostarczającym Towary, bankom, firmie obsługującej system płatności elektronicznych,  firmie księgowej, firmie zapewniającej obsługę techniczną serwera na którym znajduje się Sklep internetowy, serwisowi Opineo.pl w celu przesłania zaproszenia do wystawienia opinii o Towarze i Sprzedającym w serwisie Opineo.pl), w innym celu niż wskazane w regulaminie Sklepu internetowego. Wszystkie podmioty, którym Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 • 10. Po dokonaniu zakupów w Sklepie internetowym Zamawiający otrzyma drogą mailową zaproszenie do wystawienia opinii o Towarze i o Sprzedającym w serwisie Opineo.pl. Opinia ta służy ocenie przeprowadzonej transakcji w Sklepie internetowym. Zamawiający może dobrowolnie wystawić opinię. Zaproszenie do wystawienia opinii zostanie wysłane po realizacji Umowy sprzedaży. Sprzedający informuje, że dodanie opinii wymaga akceptacji regulaminu Opineo.pl Administratorem danych osobowych w ramach serwisu Opineo.pl jest  spółka Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 52.
 • 11. Witryna internetowa Sklepu internetowego zawiera także linki do innych stron internetowych (np. Facebook) nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych, zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Sklepu internetowego oraz  że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.
 • 12. Strona www.nona-polska.pl zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies,  które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze Sklepu internetowego, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc do Sklepu interentowego na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku cookie.
 • 13. Sklep ineternetowy korzysta z wtyczki Google Analytics – to tzw. kod śledzenia , który wskazuje wiek, płeć, lokalizację osób wchodzących na stronę i ruch na stronie. Pozyskane w ten sposób dane wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych. Dane osobowe pozyskane w ten sposób przechowywane są przez okres ………….. miesięcy.   W każdej chwili może zablokować kod JavaScript Google Analytics wchodząc na link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i postępując zgodnie z zawartymi tam wskazówkami i instrukcjami. Dane te wykorzystywane są przez Administratora danych osobowych jedynie w celach statystycznych.
 • 14. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • 15. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator danych osobowych.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron Sklepu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk Google Analytics, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. Sklep interenetowy zezwala na stosowanie plików cookies, wtyczek społecznościowych najpopularniejszych portali (m.in. facebook, twitter, google +1, google.) w/w wtyczki umożliwiają użytkownikom m.in. dzielenie się treściami zawartymi w Sklepie interentowym za pośrednictwem sieci społecznościowych. Dokładne informacje na temat plików cookie stron trzecich, można znaleźć na stronach w/w portali;
 4. utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać Loginu i Hasła;
 5. W ramach Sklepu internetowego stosowane są pliki cookies „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • 17. W ramach Sklepu internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • 18. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 1. Przeglądarka Opera
 2. Przeglądarka Mozilla Firefox
 3. Przeglądarka Google Chrome
 4. Przeglądarka Internet Explorer
 5. Przeglądarka Safari
 • 19. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Sklepu internetowego.
 • 20. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl  lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 • 21. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian – odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona w Sklepie internetowym, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Polityce drogą mailową.
 • 22. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów sprzedaży, nie zmienia treści Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki.
 • 23. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki, żądaniem udostępnienia informacji o Użytkowniku, Zamawiającym, informacji jakie na dane na temat Użytkownika, Zamawiającego w Sklepie internetowym posiada Administrator danych osobowych oraz w jakich  celach je przetwarza – Użytkownik lub Zamawiający proszony jest o kontakt z Administratorem danych osobowych mailowo: zamowienia@nona-polska.pl lub telefonicznie: tel./fax. 12 420 22 80
  tel. kom. 785 198 336.